CENÍK

Img

Odměna advokáta je upravena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb ("advokátní tarif").

Odměna advokáta za poskytnutí právních služeb může být sjednána dohodou mezi klientem a advokátem.
V takovém případě se jedná o odměnu smluvní a částka, za kterou bude právní služba poskytnuta (případně konkrétní způsob určení této částky), je mezi advokátem a klientem předem dohodnuta. Smluvní odměna je tedy sjednávána individuálně. V každém konkrétním případě posuzujeme náročnost a rozsah řešeného případu, zohledňujeme finanční možnosti klienta a před vlastním sjednáním smluvní odměny získá klient informace o předpokládaném rozsahu poskytnutých právních služeb.

Odměna advokáta za poskytnutí právních služeb se řídí, pokud není sjednána dohodou mezi klientem a advokátem, příslušnými ustanoveními advokátního tarifu. V takovém případě se jedná o odměnu mimosmluvní a částka, za kterou bude právní služba poskytnuta, se odvíjí od tarifní hodnoty stanovené advokátní tarifem a počtu vykonaných úkonů právní služby. Za tarifní hodnotou je obecně považována výše peněžitého plnění (tj. nejčastěji žalovaná částka) nebo cena věci anebo práva a jejich příslušenství. Mimosmluvní odměna se tedy odvíjí od počtu vykonaných úkonů právní služby a tarifní hodnoty věci. Rovněž v případě mimosmluvní odměny jsme schopni posoudit náročnost právního případu a klienta seznámit s předpokládanou výší mimosmluvní odměny

S odměnou advokáta je dále spojena náhrada hotových výdajů, kterou tvoří například cestovní výlohy spojené s použitím osobního automobilu, soudní a správní poplatky, jsou-li za klienta hrazeny advokátem, náhrada promeškaného času, vyhotovení opisů a fotokopií, výpisy z veřejných seznamů, režijní paušál, poštovné a hovorné, a je stanovena také příslušnými ustanoveními advokátního tarifu.

Preferuji stanovení odměny, za kterou bude právní služba poskytnuta, formou dohody o smluvní odměně, v rámci které je možné zohlednit jednotlivost a specifika každého případu. V případě dlouhodobého právního zastoupení klienta lze sjednat také odměnu paušální, která je výhodná pro stálé klienty.