SLUŽBY

Img

Informace o zpracování osobních údajů


Mgr. Václav Houška, advokát, IČO 036 59 062, se sídlem 336 01 Blovice, Masarykovo náměstí 98 (dále jen „Advokát“) zpracovává jako správce osobní údaje svých klientů, kteří jsou fyzickými osobami (dále jen „Klienti“). Klienti se mohou v záležitosti zpracování osobní údajů obrátit na Advokáta, a to na e-mailovou adresu houskavaclav@centrum.cz.

Advokát bude zpracovávat osobní údaje Klientů při uzavření a plnění smlouvy o poskytování právních služeb s Klienty (dále jen „Smlouva“). Smlouva o poskytování právních služeb nemá dle platných právních předpisů předepsanou formu a nemusí tak být uzavřena v písemné formě.

Advokát zpracovává osobní údaje Klientů pro následující účely, a to (i) plnění Smlouvy na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), (ii) dodržení právní povinnosti Advokáta stanovené platnými právními předpisy na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a (iii) určení, výkon nebo obhajoba právních nároků Klientů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Osobní údaje jsou Advokátem zpracovávány po dobu účinnosti Smlouvy s Klientem a dále po dobu, po kterou je Advokát povinen uchovávat osobní údaje dle platných právních předpisů Advokát používá a uchovává osobní údaje po nezbytně nutnou dobu k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze Smlouvy a dále po dobu, po kterou je Advokát povinen uchovávat osobní údaje dle platných právních předpisů. S osobními údaji je následně naloženo dle platné právní úpravy, a to zejména dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii a usnesení předsednictva ČAK č. 9/1999 (zejména čl. 3), zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, GDPR a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů s trestné činnosti a financování terorismu (zejména § 16).

Advokát je v případech stanovených platnými právními předpisy oprávněn, resp. povinen, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů orgánům veřejné moci a dalším příjemcům, kterým je Advokát povinen předávat osobní údaje podle platných právních předpisů.

Klient má v souvislosti se zpracováním osobních údajů řadu práv, a to zejména (i) právo požadovat od Advokáta přístup ke svým osobním údajům (za podmínek stanovených v čl. 15 GDPR), (ii) jejich opravu nebo výmaz (za podmínek stanovených v čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování (za podmínek stanovených v čl. 18 GDPR), (iii) vznést námitku proti zpracování (za podmínek stanovených čl. 21 GDPR) a (iv.) právo na přenositelnost údajů (za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR).

Domnívá-li se Klient, že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s platnými právními předpisy, má právo obrátit se na Advokáta se žádostí o zjednání nápravy nebo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.