Img

Úvod

Jako samostatný advokát poskytuji svým klientům právní služby ve všech právních odvětvích, zejména pak v právu občanském, obchodním a rodinném včetně zastoupení v řízení před soudy a jinými orgány, při jednání s obchodními partnery a řešení nejrůznějších konkrétních problémů a situací.

Nabízím udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů, revize smluv, provádění advokátních úschov, ověřování podpisů a další formy právní pomoci, a to vždy tak, aby poskytnutí právní služby bylo efektivní, rychlé a kvalitní. Právní služby poskytuji nejen v sídle advokátní kanceláře a v její pobočce v Plzni a nejbližším okolí, ale prakticky v celém regionu západních Čech, v Rokycanech, Karlových Varech a Praze. V případě potřeby je právní pomoc poskytnuta též v místě bydliště nebo v sídle klienta.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem
Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz. Pro účely mimosoudního řešení sporu se přiměřeně použije advokátní smírčí řád (Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku, kterým se upravuje smírčí řízení). Návrh na zahájení mimosoudního řešení může klient podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé.